(ENG FOLLOWS)

Než si přečtete můj životopis, ráda bych řekla něco o malbě. 

P. Bonnard kdysi řekl, že cílem není malovat život, ale dát život malbě. A já přikývnu. Přesně tak. Turner vmalovával do obrazů své přízraky z nočních můr, Monet maloval svou ženu na smrtelné posteli  a Picasso učinil tragický příběh jednoho malého španělského města nesmrtelným.
Malba je jako energie, která pohlcuje své tvůrce a díky nim dává  příběhům a viděním věčný život  tady na zemi.

Ale není to jen o tom, co je vidět. Umělec je spojnicí  k něčemu vyššímu, jak to kdysi popsal Paul Klee: Je kmenem stromu - čerpá tedy z koruny do kořenů a z kořenů do koruny, ze světa jiného do světa nám známého a naopak. Rozdíly mezi těmito světy se postupně stírají,  a umělec začíná vidět víc.  
Schopnost malovat je pouze schopností vidět. K realistické malbě potřebujeme být schopni nazírání, k zázračné malbě potřebujeme mít oči dokořán. Je pak stále důležité, KDO je osoba umělce nebo lépe: jak široce je schopná otevřít oči a zda je připravena obětovat život nazírání.

Toužím vidět svět naráz v jeho celistvosti a zároveň dopodrobna, skrze to množství nám neznámých rozměrů, do kterých se snažím ve svých dílech vstoupit. 
Snažím se předávat věci, které nejdou sdělit slovně- nejdou sdělit jinak, než obrazem. Přemýšlím nad každým dílem logicky i intuitivně a snažím se do něj vložit něco navíc, nový pohled a také vše, co prošlo skrz mou mysl - jen věci interní a prožité mohou být silné..Snažím se, aby moje obrazy nevznikaly jen tak ,,náhodnou směsicí barev" ale aby byly promyšlené a vytvářely perfektně fungující organismus přesahující do několika rozměrů.
Chci, aby obraz na diváka působil, aby k němu promlouval - a nejkrásnější samozřejmě je, když divák nechá obraz vstoupit do svého životního příběhu, stejně tak jako jsem já do toho svého pustila Malbu.

Jak tohle celé shrnout? P.Bonnard řekl, že cílem není malovat život, ale dát život malbě. Malba je totiž způsob života - změní vás k nepoznání, posune jinam, do stavů a míst, ze kterých není návratu zpět na Zemi takovou, jak jste ji znali.

Pravý umělec je totiž ten, který chce vidět a dává možnost vidět i ostatním.

__________
ENG:

Let me tell you something about my work.

Painting is not just ,,hobby" or ,,job", it is much much more...

P.Bonnard once said, that the goal isn´t to paint life, but to live for painting. And I think so. Turner painted his nightmares, Monet painted his wife on deathbed and Picasso made tragic story of one small spanish town immortal. Painting is like energy, which absorbs artists and thanks to them gives eternal life to stories and views.
But it´s not only about what we can see. Artist is connecting line to something upper. As Paul Klee once said: artist is a tree trunk - it draws from root to branches and the other way around. From another world to our world and other way around. Differences between these two worlds gradualy vanish and artist begin to see. 
The ability of painting is just ability of seeing. To paint realistic paintings we need to see. To paint wonderwall canvases we need to have our eyes open wide.There is still importance of WHO the artist is or rather: how wide is he/she able to open eyes and if is ready to sacrifice life to  viewing. 

I want to see world in one piece and into detail in the same time. Watch it spin through loads of unknown dimensions, into which I try to enter while creating my art.
 

Im trying to give forward things I can´t tell - things that can be ,,told" only by visual experience. I´m thinking about every painting logically and intuitive and want to add there something extra, new view and also everything, what come throught my mind (- only things you lived could be strong. ) I don´t want my paintings to ,,happen by occasion". My paintings are supposed to be elaborated to make perfect working organism excessing into few another dimensions.
I want my painting to talk to viewer - and the best thing, of course, is, when viewer lets the picture enter his life-story (as well as I let Painting enter story of mine).

OK, how to sum up it all? P.Bonnard said, that the goal isn´t to paint life, but to live for painting. Painting is way of living - it changes you beyond recognition. It moves you somewhere else, to places and moods you will never come back to Earth as you did know it.

True artist wants to see and wats to mediate this opportunity to others.